Vindkraft till Hudiksvallskusten?

Hudiksvalls kommun säger nej till vindkraft i stora delar av kommunen. I stort sett hela kusten är definierad som ”känslig landskapskaraktär” i förslaget till översiktsplan för vindkraft. Öster om Långvind finns ett stort område avsatt för vindkraft, Gretas klackar.

Totalt föreslår kommunen åtta områden för vindkraft med en potential på 1 600 GWh per år. ”Sammantaget innebär detta att kommunen gjort mark- och vattenavsättningar som motsvarar en tjugondel av landets framtida utbyggnad av vindel”, skriver kommunalråd Sven-Åke Thoresen och planeringchef Bengt Gill i förordet till ”Översiktsplan för vindkraft”.

Det låter imponerade tills man läser planen. I den framgår att 81 procent (1 300 GWh) är havsbaserad vindkraft på Gretas klackar utanför Agön, som är ett högriskprojekt med osäker framtid. I den nationella planen för vindkraft räknar regering och riksdag med att 67 procent (20 TWh) ska komma från landbaserade kraftverk mot bara 7 procent (300 GWh) i Hudiksvall. Staten har identifierat 423 riksintresseområden för vindbruk i Sverige. Sex av dessa finns i Hudiksvalls kommun, men kommunen vill bara tillåta ny vindkraft i tre av områdena och då inte i den omfattning riksplanen räknar med.

Det finns flera markägare längs Hudiksvallskusten som vill uppföra vindkraftverk, men som inte får det enligt förslaget till översiktsplan.

Mindre vindkraftverk går dock att sätta upp oberoende av översiktsplanen.

Miniverk, vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 20 meter och en rotordiameter på högst 3 meter, kräver inte bygglov. Detta gäller så länge verken inte ska monteras på en byggnad eller uppföras närmare tomtgräns än verkets höjd, enligt Plan- och bygglagen.

Gårdsverk, vindkraftverk med en totalhöjd på 20–50 meter eller ett verk med rotordiameter över 3 meter, kräver bygglov enligt Plan- och bygglagen. Bygglov beslutar kommunens byggnadsnämnd om.

Medelstora anläggningar, vindkraftverk med en totalhöjd över 50 meter eller en anläggning med två eller flera vindkraftverk, kräver både anmälan enligt Miljöbalken samt bygglov enligt Plan- och bygglagen. I båda fallen prövar kommunen ansökan.

Stora anläggningar, vindkraftverk i en så kallad gruppstation om två eller flera vindkraftverk med en totalhöjd på över 150 meter eller minst sju vindkraftverk med en totalhöjd över 120 meter, kräver tillstånd av länsstyrelsen enligt Miljöbalken och tillstyrkan av kommunen.

Remisstiden går ut den 6 augusti. Efter remissgenomgång ska kommunfullmäktige ta ställning till vindkraftens framtid i Hudiksvalls kommun. Då får vi också svar på fråga om det blir någon vindkraft på Hudiksvallskusten, förutom de fem verk som redan står i Håcksta nordöst om Hudiksvall.

Söderhamns kommun satsar stort på vindkraft, både att anlägga vindkraftverk och säkra kompetens på vindkraftsområdet.

I början av juli monterade kommunala Söderhamn Nära ett vindkraftverk på kraftvärmeverkets tak, vilket markerar början på kommunens vindkraftsutbyggnad. Förra året fick kommunen Energimyndighetens stöd för att bygga upp Södra Norrlands utvecklingscenter för vindkraftsupport. Förra året startade också kommunala Centrum för flexibelt lärande (CFL) en tvåårig vindkraftsteknikerutbildning.

Jörgen Bengtson