Sjöbodsfokus i Mellanfjärden

Fiskeläget Mellanfjärdens centrala delar ska få ny detaljplan. Kommunen vill framför allt reglera användning och utformning av sjöbodar och allmänna platser. Totalt omfattar förslaget till detaljplan cirka sex hektar, varav en knapp tredjedel är vatten.

Kommunen vill med planen utveckla boende och verksamheter i Mellanfjärden samt bevara fiskelägets kulturhistoriska värden. I fokus för planen står hamnområdet, som är ett av Norrlands äldsta, och detaljreglering av sjöbodarnas utseende.

”Planförslaget syftar inte till någon större förtätning av området men ett delsyfte är att öka allmänhetens tillträde till området”, skriver kommunen i planförslaget. Ett förslag i den riktningen är ytterligare en gångbro över Edsmyraån, som rinner ut i hamnområdet. Kommunen föreslår också flera så kallade gårdsgator, där trafik är tillåten på fotgängarnas villkor, och fler parkeringsplatser.

I området finns ett hus, som rymmer Café Hamnlyckan. ”Denna användning strider mot gällande plan”, skriver kommunen, som dock vill göra kaféverksamheten laglig. Kommunen föreslår en minigolfbana i planförslagets östra del.

Ägaren till Hamnmagasinet får möjlighet att bygga till med 200 kvadratmeter i en våning mot öster.

Kommunen vill ge plats åt mindre uthyrningsstugor i ett plan på två platser. I anslutning till servicebyggnaden öster om hamnmagasinet ska det bli möjligt att bygga stugor med en totalyta på 150 kvadratmeter. Öster om parkeringen, i anslutning till återvinningsstationen, villl planen tillåta stugor med en totalyta på 200 kvadratmeter.

Dominerande markägare är Mellanfjärdens fiskehamnförening. Övriga fastigheter är också i privat ägo.

Förslaget till detaljplan ställdes ut i veckan och gick samtidigt ut för samråd. Planen finns också att hämta på kommunens webbplats.

Den 20 mars arrangerar kommunen ett informationsmöte på Bergsjögården, Bergsjö, om detaljplanen. Samrådet pågår den 5–31 mars.

Jörgen Bengtson