Två kust-Leader-områden

EU-pengar bidrar i viss mån till landsbygdsutvecklingen i Sverige inom ramen för så kallade Leader-områden. Jungfrukusten får tre Leader-områden: Utveckling av Hälsingebygden, Leader Gästrikebygden och havsområdet från Norruppland till Medelpadsgränsen (del av Leader Gästrikebygden). Därmed ingår Hälsingekusten i två Leader-områden, ett för fastlandet och ett för havet, om Leaderområdena blir verklighet.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Jordbruksverket ansvarar för samordning av de fyra fonder, som är aktuella 2014–2020.

– I Leader är det ni som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Du kan söka stöd genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden, skriver Jordbruksverket på sin webbplats.

Leaderarbetet sker i ett trepartnerskap, där offentlig sektor (EU och Sverige), ideell sektor och privat sektor tillsammans beslutar om och genomför projekt. Man kan se Leader som en experimentverkstad, där boende på landsbygden själva genomföra satsningar som de anser är viktiga för sin bygd – och EU/staten godkänner.

Ett lokalt Leaderområde leds av en Local Action Group (LAG).

Ordet Leader är en förkortning för franskans Liaison entre actions de développement de l’économie rurale, på svenska Samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi.

Leaderområdena har finansiering från fyra EU-fonder:
– EJFLU, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
– ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden
– ESF, Europeiska socialfonden
– EHFF, Europeiska havs- och fiskerifonden

De två ”landbaserade” fonderna i Hälsingland respektive Gästrikland får finansieringen från EJFLU, ERUF och ESF. Havsdelen får pengar från EHFF. Förutom EU-medel, står Sverige som stat/kommun för betydande medfinansiering.

Totalt har det kommit in 53 ansökningar om att bilda nya Leaderområden under den nu aktuella programperioden 2014–2020, i praktiken andra halvan av 2015–2020. Respektive område har, tillsammans med ansökan, lämnat in en lokal utvecklingsstrategi för sitt område.

Den nya programperioden har en stor nyhet: man kan utnyttja fyra fonder, Jordbruksfonden (EJFLU), Havs- och fiskerifonden (EHFF), Regionalfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF). Hela 49 av 53 ansökningarna gäller flera fonder, men bara 15 områden har ansökt om att få utnyttja alla fyra, däribland Leader Gästrikebygden som alltså omfattar även Hälsinglands havsområde.

Nu kommer en expertgruppen att gransak alla strategierna, för att sedan lämna över dem till en urvalskommitté, som bedömer och rangordnar dem. Sedan kommer beslut om vilka områden som blir godkända och hur mycket pengar vart och ett får.

– Beslut om ansökningar för projekt kommer nog inte igång förrän i slutet av 2015, nästan två efter programperiodens började, kommenterar Bengt Almkvist på Skärgårdarnas riksförbund (SRF) på webbplatsen Skärgårdsbryggan.se (9 februari 2015).

Under våren får vi se vad det blir för strukturer, där Hälsingekusten ingår, och hur mycket pengar det handlar om.

Jörgen Bengtson