Hälsingekusten full
av giftiga fiberbankar

Fiberbankar med giftigt innehåll är ett stort problem på Hälsingekusten och andra delar av Norrlandskusten.

Länsstyrelsen Gävleborg, övriga länsstyrelser längs Norrlandskusten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i tre år inventerat giftiga fiberbanker och fiberrika sediment. Bilden visar ett fiberprov från bottensidement. De har också riskklassat bottnar i vattendrag och på kusten. Arbetet har skett inom ramen för projektet ”Fiberbankar i Norrland”. Nu droppar nyheter in om inventeringen.

– Det är överlag höga halter av organiska miljöföroreningar och metaller i bottensediment i anslutning till pappers- och träindustrier i Norrland, summerar Länsstyrelsen Västernorrland i ett pressmeddelande (9 februari 2017).

Resultaten visar överlag på höga halter av organiska miljöföroreningar och metaller i bottensedimenten, som dioxiner, PCB och DDT.

– Kunskapen om hur fibrer spridits och avlagrats har ökat, liksom de praktiska erfarenheterna av att arbeta i vattenområden med olika karaktär. Naturlig översedimentering av fiberområden med nya, renare sediment har konstaterats men i flertalet fall är det inte så, berättar Olof Larsson, statsgeolog på SGU, i pressmeddelandet.

Miljölagstiftningen skärptes runt 1970. Innan dess släppte pappers- och massaindustrin ut stora mängder träfibrer och processkemikalier i vattnen längs Norrlandskusten.

Omfattande reningsåtgärder har gjort att utsläppen minskat markant.

Projektet har tagit fram fem pilotområden, ett i varje län, med förslag till möjliga åtgärder. Åtgärder för att minska risken för spridning kan vara muddring, övertäckning av fiberområden med olika typer av material och övervakning av naturliga återhämtningsprocesser. Vad som kan vara lämpliga åtgärder varierar från plats till plats.

Projektet ”Fiberbankar i Norrland” har pågått 2014–2016, med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten (HAV).

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft några artiklar om projektet: Fiberbankar problem på Hälsingekusten (31 januari 2017), Hur går det med fiberbanksinventeringen? (21 december 2016) och Inventerar fiberbankar (31 augusti 2014).

Jörgen Bengtson
Foto: SGU