Flera fartyg
flaggar svenskt

Fler fartyg flaggar svensk flagg!

En långvarig utflaggningstrend, då allt färre handelsfartyg seglar under svensk flagg, ser ut att vara bruten. Den svenska handelsflottan minskade 2001–2017 från 254 till 89 fartyg. När vi summerar utgången av 2017, har antalet svenskregistrerade fartyg ökat med åtta genom att tre västsvenska rederier flaggat in fartyg till Sverige.

Långvind.com ger plats för en och annan sjöfartsnotis, även om den inte berör Hälsingekusten direkt. Återstår att se om denna nyhet representerar en ny trend eller inte

Sannolikheten ökar för ytterligare inflaggning framöver, eftersom ett nytt tonnageskattesystem gör det förmånligt att flagga svenskt igen.

– Chansen är nu stor att antalet fartyg med svensk flagg ökar för första gången på flera år, säger Henrik Tunfors, inflaggningslots på Transportstyrelsen, till tidningen Skärgården (nummer 50, 2017).

Tonnageskatten blev verklighet 2017. Den förbättrar radikalt förutsättningarna för handelssjöfarten.

Tonnageskatt innebär att rederiernas inkomster bestäms schablonmässigt utifrån nettodräktigheten på rederiets tonnage, det vill säga last- och passagerarkapaciteten. Det belopp man får fram, ska redaren betala konventionell bolagsskatt på. Systemet medför att rederiet betalar skatt på sitt faktiska tonnage, oberoende av verkliga vinster och förluster i verksamheten.

Det är frivilligt för rederierna att gå över till tonnageskatt i stället för konventionell bolagsskatt. De nu aktuella fartygen går inte under tonnageskattereglerna, utan här är det andra faktorer bakom inflaggningen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om tonnageskatten: Tonnageskatt äntligen verklighet (21 oktober 2016) och Jubel över ny skatt (19 december 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay