HAV hanterar
havererade havsfartyg

Runt Sveriges kust finns sjunkna fartyg, som utgör en miljöfara. Havs- och vattenmyndigheten, HAV, börjar den 25 augusti att tömma vraket Lindesnäs, som ligger utanför Nyköping, på miljöfarlig olja. När ett utpekat vrak på Jungfrukusten kan vara aktuellt för sanering, framgår inte av HAV:s plan.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster. Sjöfartsverket har – i samarbete med HAV, Kustbevakningen, Statens maritima museer och Chalmers tekniska högskola – klassat 300 av dem som miljöfarliga. Ett trettiotal av vraken, där Lindesnäs utanför Nyköing och Wästanvåg utanför Gävle ingår, utgör en akut miljöfara, då de innehåller stora mängder olja, som kan läcka ut.

– Miljöproblemen i havet är flera, till exempel övergödning, farliga ämnen och oljespill som även kan komma från sjöfart. Jämfört med detta är vrak ett mindre problem men som fortfarande bidrar till den totala miljöbelastningen i havet, skriver HAV på sin webbplats i dag.

Karta över miljöfarliga vrak (bilden) finns de mest miljöfarliga vraken listade. Grön markering är för vrak som är bärgade efter den första inventeringen, blå för vrak som är åtgärdade (sanerade) och roströd för vrak som är miljöfarliga.

Oljeutsläpp, även små sådana, har en negativ påverkan på miljön. Effekterna orsakas då främst av den giftigaste delen i olja, polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er). De kan orsaka effekter som nedsatt reproduktion, tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan miljöpåverkan. Över lång tid kan dessa medföra lika stora eller större effekter på vattenmiljön än ett stort oljespill.

Regeringen beslutade 2017 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, alltså totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. HAV har uppdraget att ansvara för satsningen. Riskbedömningen görs med hjälp av Chalmers riskvärderingsverktyg Vraka.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om detta arbete och vrakinventering: Massor av vrak hotar havsmiljön (18 mars 2019),  Spår av människor på Östersjöns botten (6 augusti 2018), Sanering påbörjad av miljöfarliga vrak (21 november 2017) och Miljöfarliga vrak till ytan (23 april 2014).

Jörgen Bengtson