Naturreservat nära dig

Hälsingland har många naturreservat, de flesta okända för allmänheten. För att locka fler till reservat på Hälsingekusten och dess närhet, har Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, en särskilt flik för naturreservat. Den är nu utvidgad med tre nya eller uppdaterade artiklar om reservat, Bleckbergens urskog, Boda naturreservat och Skvallerbäckens naturreservat.

Tidigare hade bara Snäckens naturreservat och Axmar naturreservat, som inte ens ligger i Hälsingland, egna artiklar på Hälsingekusten.se. Fyra av fem reservat, som finns under fliken ”Göra”, ligger på bekvämt avstånd från Långvind.

De tre ”nya” naturreservaten kan locka med följande:

• Bleckbergens urskog är sedan 1981 ett 4,3 hektar stort naturreservat av skogs- och våtmark. Det ligger 15 kilometer väster om Enångers kyrka. Här finns grova tallar som är över 400 år gamla och mäktiga granar som är över 250 år gamla. Länsstyrelsen beskriver Bleckbergens urskog som ”trolsk och stilla” och av stor betydelse för friluftslivet. I anslutning till reservatet finns parkeringsplats. I reservatet finns 600 meter stigar, rastplats och informationstavlor.

Boda naturreservat är sedan 1996 ett naturreservat – under 38 år var det domänreservat – på 10,2 hektar skogsmark. Det ligger strax söder om gamla Boda bruk i Enånger. Reservatet ligger på bördig, finkornig sedimentmark i anslutning till Bodaån. En bäck går genom reservatet. Skogen är luckig, har upp till 200 år gamla träd, i huvudsak gran men också tall, björk, lönn, gråal och klibbal. Här finns gott om vindfällen och andra döda träd, rik växtlighet, flera arter av hackspettar som gröngölingen och tretåig hackspett samt havsörn

Skvallerbäckens naturreservat är ett mycket stort reservat, 320 hektar skogs- och våtmark samt sjö, som blev reservat 2007. Det ligger 13 kilometer norr om Söderhamn, öster om byn Losjö. Reservatet omfattar ett flackt, mosaikartat skogs- och myrlandskap. Naturen är mycket omväxlande. Här finns både gammal tallskog, senvuxen granskog, blandsumpskogar och lövrika skogar med gott om gammal björk och asp. Mellan skogspartierna finns myrar och små våtmarker. Både skog och våtmarker har höga naturvärden.

Jörgen Bengtson