Skarv växande
problem i Söderhamn

Den hatade fågeln skarv sprider sig i Söderhamns skärgård. Skarven häckar på flera öar i Hälsinglands skärgård. I år har populationen spridit sig i Söderhamn till bland annat ön Myrskär utanför Sandarne.

Kommunen har fått ta emot många klagomål om bland annat lukt och funderar på åtgärd, rapporterar Soderhamn.se i dag.

Tidigare häckade skarven på två mindre öar öster om Skatön. Men fågeln försvann efter en tid därifrån – för att istället etablera sig strax utanför Skärså. Länsstyrelsen gav tillstånd till skrämselåtgärder; en gasolkanon jagade bort skarven, och sedan dess har den inte återvänt till häckningsplatsen utanför Skärså.

Skarven försvinner dock inte från området, bara för att man skrämmer bort den från en ö. Den hittar nya öar. Efter skrämselåtgärderna utanför Skärså, etablerade sig skarv på tre öar nordöst om Sandarne: Kråkskär med intilliggande holme samt Långrörsholmen. I år har populationen spridit sig vidare till ön Myrskär, som ligger några hundra meter bort.

Söderhamns kommun äger de fyra öarna, som skarven häckar på  i dag. Eftersom människor sällan besöker öarna, finns ingen större konflikt med friluftslivet och därmed allmänintresset.

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt på skarv, för att förebygga skador. Men jakt med syfte att minska skarvstammen är inte tillåten. Länsstyrelsen kan besluta om skyddsjakt – på eget initiativ eller efter en ansökan om skyddsjakt – till exempel om det finns risk för flygsäkerheten eller allvarliga skador på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Länsstyrelsen får även ge tillstånd till skrämselåtgärder med stöd av artskyddsförordningen. Även här krävs att det finns risk för allvarliga skador. Skrämselåtgärder får dock inte innebära risk för att ägg eller ungar överges; om så är fallet krävs skyddsjakttillstånd.

– Det har inkommit klagomål till kommunens bygg- och miljöförvaltning angående dålig lukt från skarvarna på dessa öar, som stör boende i Sandarne. Ett tillsynsärende är upprättat med syfte att utreda om luktolägenheterna är så omfattande att de kan vara en olägenhet för människors hälsa, skriver Söderhamns kommun, som därmed håller öppet för en ansökan hos lässtyrelsen om skyddsjakt eller skrämselåtgärder.

Bakgrunden till att en fågel – som praktiskt taget alla tycker illa om – har detta skydd, är Europeiska Unionen (EU). EU:s artskyddsförordning förbjuder Sverige att bekämpa skarven på ett effektivt sätt.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvar på Hälsingekusten: Skarvhäckningarna ökar på Jungfrukusten (11 oktober 2017), Skarvproblem i Söderhamn (9 april 2017), Gasolkanon mot skarvar (24 april 2016), Nej till skarvjakt (9 mars 2015), Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun